Member List

Search Attendees

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

  

123456nextlast
Shireen Khan

MID

2023

https://interactivity.cc.gatech.edu/wp-content/uploads/upme/1642722431_cv22_shireenkhan.pdf

Internship

No

www.shireenkhan.com

www.linkedin.com/in/khanshireen

Zhixuan Zhang

MSDM

2023

https://interactivity.cc.gatech.edu/wp-content/uploads/upme/1642653108_resume.pdf

Internship

No

https://zhixuanz.net/

www.linkedin.com/in/zhang-zhixuan

Phoebe Tan

MS-HCI

2022

https://interactivity.cc.gatech.edu/wp-content/uploads/upme/1642628936_phoebe_tan_alph2_resume_jan19_2022.pdf

Full-Time

Yes

https://www.phoebetan.com

https://www.linkedin.com/in/ptsl22/

Fan Zhang

MSDM

2023

https://interactivity.cc.gatech.edu/wp-content/uploads/upme/1642624956_resume-freja.pdf

Internship

No

frejazhang.design

Sheliza Jivani

MS-HCI

2023

https://interactivity.cc.gatech.edu/wp-content/uploads/upme/1642624598_sheliza_jivani_2022_resume.pdf

Internship

No

https://www.shelizajivani15.com/

https://www.linkedin.com/in/shelizajivani/

Zachary McWilliams

Nandita Gupta

Cliff Sexton

Yian Zhao

MS-HCI

2022

https://interactivity.cc.gatech.edu/wp-content/uploads/upme/1642613190_yianzhao_resume.pdf

Full-Time

Yes

https://yianzhao.com/

https://www.linkedin.com/in/yianzhao/

Qiqi Yang

MS-HCI

2023

https://interactivity.cc.gatech.edu/wp-content/uploads/upme/1642542150_resume-2022.pdf

Internship

Yes

qiqiclaudiayang.com

123456nextlast